ഓൺലൈൻ / റെഗുലർ ക്ലാസുകളിലേക്ക്  അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻററിൽ ഓൺലൈൻ റെഗുലർ ക്ലാസുകളിലേക്ക്  അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു .  കോവിഡ് 19 മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാണ് ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചത് . കേരളത്തിൽ  സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ബിസിനസുകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന  ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർദ്ധനവ് ശ്രീശങ്കരാചാര്യയില്‍ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക്  പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ  സാധിക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെൻറ് അറിയിച്ചു.